TR
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Volume: 28 Issue: 1 (2018)
 
Clinical Value of the Monocyte-to-Lymphocyte Ratio for Determining Number of Debridements in Treatment of Fournier’s Gangrene [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2017; 27(2): 38-43 | DOI: 10.4274/tjcd.88942  

Clinical Value of the Monocyte-to-Lymphocyte Ratio for Determining Number of Debridements in Treatment of Fournier’s Gangrene

Turgut Anuk1, Ali Cihat Yıldırım2, Hakan Güzel3, Gülşen Çığşar4, Elnare Günal4
1Kafkas University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Kars, Turkey
2Kars Harakani State Hospital, Clinic of General Surgery, Kars, Turkey
3Dıskapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Clinic of General Surgery, Ankara, Turkey
4Kafkas University Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, Kars, Turkey

Aim: Fournier’s gangrene (FG) is a rapidly progressive, fulminant necrotizing fasciitis of the anogenital region. Treatment of FG consists of aggressive surgical debridements. The current scoring systems in FG focus on mortality. However, simple biomarkers could be useful. Here we aim to investigate the clinical usefulness of monocyte-to-lymphocyte ratio (MLR) in determining the number of debridements in FG patients.
Method: Fifty-nine patients were diagnosed with FG and operated in the emergency unit between 2010 and 2016. The patients were separated into a single-debridement group and a multiple-debridement group. The groups were compared in terms of mean age, gender, duration of symptoms, predisposing factors, wound culture positivity, MLR values at admission, treatment protocols, and mortality rates.
Results: The two groups differed significantly in wound culture results and colostomy status (p=0.001 and p=0.008). There was no significant difference in mortality rate (p=0.749). Furthermore, there were no significant differences between the groups in terms of predisposing factors or duration of symptoms (p=0.069 and p=0.091). The multiple-debridement group had a significantly higher MLR value (p<0.001). MLR under the cutoff value of 0.549 had 79.4% sensitivity and 76% specificity in the prediction of number of debridements. Furthermore, MLR value could predict the number of debridements independently from other factors (p<0.001).
Conclusion: MLR value was significantly higher in patients who underwent multiple debridements. Thus, MLR shows promise as a single-parameter biomarker for FG severity. Future studies should focus on this parameter using a larger number of FG patients.

Keywords: Fournier’s gangrene, debridement, monocyte, lymphocyte


Monosit-Lenfosit Oranının Fournier Gangreni Tedavisinde Debridman Sayısına Karar Vermede Klinik Etkisi

Turgut Anuk1, Ali Cihat Yıldırım2, Hakan Güzel3, Gülşen Çığşar4, Elnare Günal4
1Kafkas Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Kars, Türkiye
2Sağlık Bakanlığı, Kars Harakani Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi, Kars, Türkiye.
3Sağlık Bakanlığı,Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi, Ankara, Türkiye
4Kafkas Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Kars, Türkiye

Amaç: Fournier gangreni (FG) anorektal bölgenin klinik olarak çok hızlı kötüleşen, ölümcül nekrotizan fasiitidir. FG tedavisinin temelini agresif cerrahi debridman oluşturur. Güncel skorlama sistemleri FG’de mortalite üzerine yoğunlaşmıştır. Bununla birlikte serum belirteçleri yararlı olabilir. Bu çalışmada FG hastalarındaki debridman sayısını belirlemede monosit-lenfosit oranının (MLO) klinik etkisini ortaya koymayı amaçladık.
Yöntem: 2010-2016 yılları arasında hastanelerimiz acil servisinde FG tanısıyla tanı konup opere edilen 59 hasta çalışmaya dahil edildi. Tek debridman uygulanan grup 1 ve birden çok debridman uygulanan hastalar grup 2 olarak iki gruba ayrıldılar. Grupların ortalama yaş, cinsiyet, semptom süresi, predispozan faktör, yara kültür pozitifliği, kolostomi durumu, yatış anındaki MLO’lar, tedavi protokolleri, mortalite oranları karşılaştırıldı.
Bulgular: İki grup arasında yara kültür sonuçları ve kolostomi durumları arasında istatistiksel anlamlı fark bulundu (p=0,001 ve p=0,008). Mortalite oranları arasında anlamlı fark bulunamadı (p=0,749). Predispozan faktörler ve semptomların süresi arasında gruplar arası anlamlı fark bulunamadı (p=0,069, p=0,091). Grup 2’de MLO anlamlı oranda yüksekti (p<0,001). 0,549 cut-off değerinde MLO debridman sayını öngörmede %79,4 sensitivite ve %76 oranında spesifiteye sahipti. Ayrıca MLO debridman sayısını diğer faktörlerden bağımsız olarak öngörebilmekteydi (p<0,001).
Sonuç: MLO değeri birden çok debridman yapılan hastalarda anlamlı oranda yüksek bulundu. Bu sonuç, MLO’nun tek bir parametre olarak FG ciddiyetini göstermesi bakımından önemlidir. Gelecekte düzenlenebilecek daha yüksek hasta popülasyonlu çalışmalar parametrenin gücünü gösterebilmeleri açısından önem kazanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fournier gangreni, debridman, monosit, lenfosit


Turgut Anuk, Ali Cihat Yıldırım, Hakan Güzel, Gülşen Çığşar, Elnare Günal. Clinical Value of the Monocyte-to-Lymphocyte Ratio for Determining Number of Debridements in Treatment of Fournier’s Gangrene. Turk J Colorectal Dis . 2017; 27(2): 38-43

Corresponding Author: Turgut Anuk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
Quick Search


 
Copyright © 2018 Turkish Journal of Colorectal Disease LookUs & OnlineMakale