TR
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Volume: 28 Issue: 1 (2018)
 
Clinical Value of Platelet-to-Lymphocyte Ratio in Predicting Liver Metastasis and Lymph Node Positivity of Colorectal Cancer Patients [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2017; 27(2): 50-55 | DOI: 10.4274/tjcd.82956  

Clinical Value of Platelet-to-Lymphocyte Ratio in Predicting Liver Metastasis and Lymph Node Positivity of Colorectal Cancer Patients

Turgut Anuk1, Ali Cihat Yıldırım2
1Kafkas University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Kars, Turkey
2Kars Harakani State Hospital, Clinic of General Surgery, Kars, Turkey

Aim: Colorectal cancer related mortality is still high. The widespread use of colonoscopy, surgical advancements, and standardized use of chemotherapeutic agents has increased survival rates in metastatic cases. Inflammation is the main etiological factor in a variety of cancers. Plateletto- lymphocyte ratio (PLR), one the most studied biochemical parameters, has been shown as a poor prognostic factor. In this study, our aim was to determine the predictive value of PLR on liver metastasis and lymph node positivity in colorectal patients.
Method: The data of patients who were diagnosed with colorectal cancer and underwent surgery between March 2010 and September 2016 were analyzed retrospectively. Demographic characteristics, preoperative PLR, intraoperative findings, and tumor-node-metastasis stages were recorded. Patients with liver metastasis comprised group 1a and those without liver metastasis were group 1b; patients were also sorted into groups 2a and 2b based on lymph node positivity or negativity, respectively.
Results: A total of 152 patients were included in the study and the male/female ratio was 1.53. Most of patients had rectosigmoid junction tumors. Eight patients had familial history of colorectal cancer and 66 patients had comorbid conditions. Eight patients had early 30-day mortality. Thirty-one patients had liver metastasis. Patients with liver metastasis (group 1a) had significantly higher PLR values when compared to group 1b (p<0.001). When age, gender and comorbid diseases were analyzed together, group 1a had significantly higher PLR values (p<0.001). The cut-off value of the PLR for liver metastasis was 194.7, giving a sensitivity of 74.2% and specificity of 72.7%. Patients with lymph node positivity (group 2a) had significantly higher PLR (p<0.001) than patients in group 2b. The cut-off value of the PLR for lymph node positivity was 163.95, giving a sensitivity of 56.8% and specificity of 56.3%.
Conclusion: As an inexpensive and feasible parameter, PLR could be useful for predicting liver metastasis and even lymph node positivity of colorectal cancers.

Keywords: Platelet, lymphocyte, colon carcinoma, liver metastasis


Platelet-Lenfosit Oranının Kolon Kanserli Hastalarda Karaciğer Metastazını ve Lenf Nodu Pozitifliğini Öngörebilmedeki Klinik Etkisi

Turgut Anuk1, Ali Cihat Yıldırım2
1Kafkas Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Kars, Türkiye.
2Sağlık Bakanlığı, Kars Harakani Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi, Kars, Türkiye.

Amaç: Kolon kanserine bağlı mortalite azalsa da hala yüksektir. Kolonoskopinin artan kullanımı, cerrahi teknolojide ilerlemeler, kemoradyoterapi protokollerinin standardizasyonu metastatik olgularda sağkalımı arttırmıştır. Enflamasyon, birçok kanserin gelişiminde önemli rol oynar. Plateletlenfosit oranı (PLO) gibi birçok belirteç kanserde kötü prognoz ile ilişkilendirilmiştir. Çalışmamızda preoperatif bakılan PLO’nun kolon kanserli hastalarda karaciğer metastazını ve lenf nodu pozitifliğini öngörebilirliğini saptamayı amaçladık.
Yöntem: Mart 2010 ve Eylül 2016 tarihleri arasında kolorektal kanser tanısı konularak operasyona alınan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik verileri, preoperatif PLO, intraoperatif bulgular ve postoperatif tümör-nod-metastaz evrelemesine göre histopatoloji raporları kaydedildi. Hastalar karaciğer metastazı saptananlar grup 1a ve saptanmayanlar grup 1b olarak 2 gruba ayrıldı. Aynı şekilde lenf nodu pozitifliği saptananlar grup 2a ve saptanmayanlar grup 2b olarak alt gruba ayrıldı. Sonuçlar SPSS programı ile analiz edildi.
Bulgular: Yüz elli iki hastada erkek/kadın oranı 1,53 idi. En sık rektosigmoid bölgede kanser tespit edildi. Sekiz hastada ailesel kolorektal kanser, 66 hastada komorbid hastalık tespit edildi. Postoperatif 30 günlük dönemde sekiz hastada erken mortalite gözlendi. Otuz bir hastada karaciğer metastazı mevcuttu. PLO’nun gruplar arası karşılaştırmasında, metastaz saptanan grupta PLO değeri, anlamlı şekilde yüksekti (p<0,001). Yaş, cinsiyet ve komorbid hastalıkların ortak etkisi incelendiğinde, bu üç parametreden bağımsız olarak PLO’nun karaciğer metastazlı hastalarda anlamlı şekilde yüksek olduğu saptandı (p<0,001). PLO’nun karaciğer metastazını öngörmede ROC curve eğrisi ile tespit edilen 194,7 cut-off değeri baz alındığında, %74,2 sensitivite, %72,7 spesifite, %91,7 negatif prediktif değer ve %41,1 pozitif prediktif değerinin olduğu tespit edildi. PLO’nun gruplar arası karşılaştırmasında, lenf nodu pozitifliği saptanan grupta PLO değeri, anlamlı şekilde yüksekti (p<0,001). PLO’nun lenf nodu pozitifliğini öngörmede ROC curve eğrisi ile tespit edilen 163,95 cut-off değeri baz alındığında, %56,8 sensitivite, %56,3 spesifite, %53,3 negatif prediktif değer ve %59,7 pozitif prediktif değerinin olduğu tespit edildi.
Sonuç: Ucuz, kolay uygulanabilir bir belirteç olarak PLO’nun kolorektal bölge kanserlerindeki karaciğer metastazını ve lenf nodu pozitifliğini öngörmede kullanılabileceği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Platelet, lenfosit, kolon karsinomu, karaciğer metastazı


Turgut Anuk, Ali Cihat Yıldırım. Clinical Value of Platelet-to-Lymphocyte Ratio in Predicting Liver Metastasis and Lymph Node Positivity of Colorectal Cancer Patients. Turk J Colorectal Dis . 2017; 27(2): 50-55

Corresponding Author: Ali Cihat Yıldırım, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
Quick Search


 
Copyright © 2018 Turkish Journal of Colorectal Disease LookUs & OnlineMakale